Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie

Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie Jut en Jul

 

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 juli 2022

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Maar weinig mensen vinden de kleine lettertjes een feestje, maar voor een goede samenwerking zijn afspraken belangrijk. We hebben geprobeerd deze voorwaarden op te stellen in heldere, eerlijke taal. Neem even de tijd om deze door te nemen, zodat jullie weten wat jullie van ons kunnen verwachten en wat wij van jullie kunnen verwachten.

 

Hebben jullie na het doornemen nog vragen? Stel ze gerust!

 

INHOUD

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepassing

Artikel 3 Offerte & boeking

Artikel 4 Tarieven en betalingen

Artikel 5 Annuleren

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden & aansprakelijkheid

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 Levering van de foto’s & foto-album

Artikel 9 Auteursrecht & licenties & publicatie

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Privacy & Persoonsgegevens

 

Artikel 1 Definities

 

  1. Lea Verbruggen Fotografie, gevestigd te Volkel, BTW nr NL001889690B67, en StoryClaud,   

      gevestigd te Volkel, KVK 82229120, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als de  

      fotografen.

  2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klanten.

  3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de

      fotografen tegen betaling werkzaamheden voor de klanten verricht en waarbij de algemene

      voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

 

Artikel 2 Toepassing

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de fotografen en de klanten, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De Fotografen hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien zij dit nodig achten. De nieuwste versie van de voorwaarden zal altijd aan de klant ter beschikking worden gesteld

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op derden die in het kader van de overeenkomst zijn

ingeschakeld.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klanten wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 Offerte & Boeking

 

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd via mail of via het boekingsformulier op de website.

Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Alles wat buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en dus ook zo gefactureerd.

 

 

Artikel 4 Tarieven & Betalingen

 

De fotografen zetten de boeking vast nadat de aanbetaling van 500 euro is voldaan.

Het restantbedrag dient 2 weken voor de bruiloft voldaan te zijn, tenzij de fotografen en de klanten hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotografen.

Als de klanten in gebreke of in verzuim blijven van hun verplichtingen volgens de overeenkomt en/of deze algemene voorwaarden, komen alle redelijke kosten ter vergoeding verkrijging van voldoening van deze verplichtingen voor rekening van de klanten.

 

 

Artikel 5 Annuleren

 

Bij annulering door de klanten worden er annuleringskosten in rekening gebracht ter compensatie van misgelopen inkomsten en ter vergoeding van al gemaakte kosten. De klanten zijn dan de aanbetaling verschuldigd. Deze wordt niet terugbetaald.

 

 

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden & aansprakelijkheid

 

Indien de fotografen door overmacht niet in staat zijn de overeenkomst uit te voeren, zullen zij alles in het werk stellen om een vervanger dan wel een andere oplossing te vinden. Een reeds ontvangen aanbetaling wordt terugbetaald.

In het geval van onvoorziene omstandigheden is de aansprakelijkheid van de fotografen beperkt tot de totale waarde opgenomen in de offerte. Er kan geen indirecte of gevolgschade worden gevorderd.

De fotografen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen, telefoons of tablets en afdrukken die door een ander dan de fotografen zelf worden geleverd.

De klanten vrijwaren de fotografen voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Tevens zijn de klanten aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de fotografen tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, voor zover deze niet door een verzekering worden gedekt.

 

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 

De fotografen voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De klanten zijn op de hoogte van de standaard stijl van de fotografen.

De fotografen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor een verminderd resultaat als gevolg van verhindering of tegenwerking door derden.

De fotografen zijn bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 8 Levering van de foto’s &foto-album

 

De fotografen maken, bewerken en selecteren foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. De klanten verklaren bekend te zijn met de stijl van de fotografen.

Aanvullende wensen van de klanten leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

De fotografen leveren niet minder dan het minimum aantal in de overeenkomst afgesproken foto’s.

De fotografen zullen nooit niet-geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan de klanten leveren.

Foto’s kunnen worden ingezien middels een online galerij voor een bepaalde tijd en worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

De fotografen spannen zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend 

De fotografen maken de selectie van de foto’s die verwerkt worden in het foto-album, tenzij anders is overeengekomen met de klanten en schriftelijk is vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het digitale proofalbum zoals de volgorde, keuze van foto of aantallen kunnen in overleg minimaal veranderd worden.

Verdere wijzigingen worden doorberekend als meerwerk.

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke foto-albums, besteld bij de fotografen, te ruilen en/of

retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klanten stemmen er uitdrukkelijk mee in dat ze hierdoor afstand doen van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

 

 

Artikel 9 Auteursrecht & Licenties & Publicatie

 

Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotografen.

De klanten krijgen een beperkt publicatierecht toegewezen, bepaald in de overeenkomst na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

Indien foto’s commercieel of zakelijk gebruikt wensen te worden, dient een aanvullende licentie te worden aangeschaft.

De klanten mogen aangeleverd beeldmateriaal niet bewerken of uitsnijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van filters.

De klanten dienen, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, de namen van de fotografen te vermelden.

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Voor iedere inbreuk op het auteursrecht hebben de fotografen recht op een vergoeding van tenminste 100% van de door de fotografen gebruikelijke licentievergoeding. Zie voor verdere vergoedingen artikel 4 tarieven & betalingen.

Met het aangaan van de overeenkomst geven de klanten de fotografen toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

Artikel 10 Klachten

 

De klanten zijn verplicht om klachten over offertes, facturen, de geleverde diensten binnen 7 werkdagen en producten  binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de fotografen.

Klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst dienen direct kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, of schadeloosstelling.

De reactietermijn bedraagt 5 werkdagen, we proberen zo spoedig mogelijk een gepaste oplossing te vinden.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

 

Artikel 11 Privacy & Persoonsgegevens

 

De fotografen zullen nooit de persoonsgegevens zoals bij hun bekend openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij partijen schriftelijk anders hebben afgesproken.