Voorwaarden

Bij de boeking gaat de klant akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden: 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. BOEKING, VOORSCHOT EN BETALING. 

Door Lea Verbruggen Fotografie te boeken middels het boekingsformulier gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. De klant zal een niet-restitueerbaar voorschot betalen aan Lea Verbruggen Fotografie om de geboekte diensten uit te voeren. Bij betaling reserveert de fotografe  de door beide partijen overeengekomen tijd en datum. De klant stemt ermee in dat dit voorschot wordt verdiend door Lea Verbruggen Fotografie wanneer betaald, en wordt overgemaakt met inachtneming van de ervaring, reputatie, vaardigheid van de fotografe en met het oog op het onvermogen van de fotografe om andere klanten in te plannen gedurende deze tijd. Betalingen van productbestellingen voortgekomen uit de sessie kunnen niet worden gerestitueerd. Alle verkopen zijn definitief en retourzendingen voor terugbetaling of omruiling worden niet geaccepteerd. Als de betaling niet volledig is gedaan volgens een dergelijke betalingsplan, wordt rente berekend tegen een tarief van 10% per jaar. Er worden geen producten geleverd totdat het volledige bedrag is betaald.

 

2. AANVULLENDE REISKOSTEN. 

De fotografe zal niet buiten 10 km vanaf Volkel reizen om de fotosessie te geven, tenzij anders is overeengekomen. De klant voorziet in aanvullende betaling aan Lea Verbruggen Fotografie voor reiskosten.

 

3. ANNULERING. 

Lea Verbruggen Fotografie stemt ermee in om te reserveren en geen andere reserveringen te maken of andere klanten te accepteren voor de overeengekomen datum, tijd en duur voor de uitvoering van de hierboven vermelde diensten. Om deze reden, in het geval dat de klant deze boeking om welke reden dan ook schendt, verwerpt of annuleert, zullen alle betaalde bedragen worden ingehouden door Lea Verbruggen Fotografie, om het verlies van zaken te compenseren. In alle omstandigheden zijn alle verkopen definitief en kunnen alle betalingen niet worden gerestitueerd.

 

4. HERSTELLEN. 

In het geval dat de klant verzoekt om de sessiedatum opnieuw in te plannen, wordt de provisie toegepast op een wederzijds overeengekomen herschikte sessiedatum en -tijd als Lea Verbruggen Fotografie ten minste 14 dagen voorafgaand aan de sessiedatum schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Als de klant minder dan 13 dagen van tevoren op de hoogte stelt, verliest de klant € 100,00 aan betaalde vergoedingen. De herschikking moet binnen 2 weken bepaald worden en hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

 

5. LATE AANKOMST/NIET KOMEN OPDAGEN. 

Als de klant te laat arriveert bij de fotosessie, wordt de tijd die te laat is in mindering gebracht op de toegewezen tijd voor de sessiedatum. Klanten worden niet gecompenseerd voor de tijd die is afgetrokken van de fotosessie als gevolg van de late aankomst van de klant. Als de klant niet binnen de toegewezen tijd voor de sessiedatum op de fotosessie arriveert, worden alle betaalde bedragen verbeurd verklaard en zijn er geen beschikbare opties om opnieuw te plannen (tenzij, naar goeddunken van Lea Verbruggen Fotografie, de reden voor het niet komen opdagen van de klant een noodgeval was ).

 

6. UITVOERINGSSCHEMA. 

Opleveringsschema's en levering van producten worden bepaald vanaf de datum van definitieve goedkeuring door opdrachtgever. Er worden productielaboratoria van derden gebruikt voor producten en deze kunnen beperkingen opleggen aan een bestelling die niet in deze algemene voorwaarden is beschreven.

Albums zullen 8 weken duren vanaf de datum van definitieve goedkeuring van het ontwerp door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen.

Wandproducten duren 8 weken vanaf de datum van definitieve goedkeuring door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen.

Afdrukken duren 3 weken vanaf de datum van definitieve goedkeuring door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen

De klant moet bestellingen met voldoende tijd plaatsen om normale vertragingen op te vangen en Lea Verbruggen Fotografie op de hoogte stellen op het moment van de bestelling als er verzachtende omstandigheden zijn die een snellere doorlooptijd vereisen. Er wordt een vergoeding van €100,- toegepast op versnelde productaanvragen. Lea Verbruggen Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering als gevolg van een fout van fabricage en/of leveringsdiensten.

 

7. GEBRUIK ONAFHANKELIJKE ZZP-ers. 

In het geval Lea Verbruggen Fotografie een haar- en/of visagist levert, is Lea Verbruggen Fotografie niet aansprakelijk voor enige toepassing of dienstverlening door deze zzp'er. De klant stemt ermee in Lea Verbruggen Fotografie vrij te geven en te vrijwaren voor verleende diensten of producten die zijn aangebracht door een stylist, haar- en make-upartiest of andere onafhankelijke contractant tijdens de sessie. Dit omvat maar is niet beperkt tot allergieën als gevolg van het gebruik van de producten door de zelfstandige. De klant stemt ermee in om Lea Verbruggen Fotografie samen met een stylist, haar- en visagist of andere onafhankelijke contractant die tijdens de sessie wordt gebruikt, op de hoogte te stellen van alle allergieën voorafgaand aan de sessie.

 

8. GEBRUIK VAN ALCOHOL/DRUGS. 

Het gebruik van alcohol door de klant is toegestaan tijdens de fotosessie. De klant begrijpt dat alcoholgebruik voor en/of tijdens de sessie een negatief effect kan hebben op de resultaten van de beelden. Lea Verbruggen Fotografie behoudt zich het recht voor om de fotosessie te annuleren of te stoppen of anderszins diensten te weigeren op elk moment als Lea Verbruggen Fotografie van mening is dat de klant onder invloed is van een illegale stof of overdreven bedwelmd is door alcoholgebruik.

 

9. CREATIEVE CONTROLE. 

De fotografe behoudt creatieve controle over de sessie. Deze controle omvat maar is niet beperkt tot het afstellen van haar, make-up, sieraden, kleding en accessoires.

 

10 STIJL.

De klant is op de hoogte van de stijl van de fotografe, De fotografe behoudt zich het recht haar stijl aan te passen.

  

11 BEELDMATRIAAL DOOR DE KLANT

Lea Verbruggen Fotografie geeft geen toestemming aan de klant om tijdens de sessie beeldmateriaal te maken in welke vorm dan ook.

 

12. ARTISTIEKE RECHTEN. 

Lea Verbruggen Fotografie behoudt het recht van discretie bij het selecteren van de fotografische materialen die aan de klant worden vrijgegeven. De klant ontvangt het afgesproken aantal beelden dan wel een galerij om uit te kiezen. Lea Verbruggen Fotografie behoudt zich ook het recht voor om aanpassingen aan de foto's in nabewerking aan te brengen, zoals de fotografe binnen haar creatieve controle acht.

 

13. FOTOGRAFISCHE MATERIALEN. 

Alle fotografische materialen, inclusief maar niet beperkt tot negatieven, transparanten, proefdrukken en previews, zijn het exclusieve eigendom van Lea Verbruggen Fotografie. Er worden geen producten, inclusief digitale bestanden, vrijgegeven totdat het overeengekomen bedrag volledig is betaald.

  

14. AUTEURSRECHT EN REPRODUCTIES. 

Alle producten die worden geproduceerd, worden beschermd door het Nederlands auteursrecht. Lea Verbruggen Fotografie bezit het auteursrecht op alle afbeeldingen die zijn gemaakt. Indien Lea Verbruggen Fotografie een afbeelding wenst te gebruiken, publiceren, weergeven en/of verkopen, zal Lea Verbruggen Fotografie dit niet doen zonder toestemming van de klant.

In het boekingsformulier geeft de klant hier wel dan niet toestemming voor.

Het is duidelijk dat elke duplicatie of wijziging van originele afbeeldingen, zonder de schriftelijke toestemming van Lea Verbruggen Fotografie, strikt verboden is, Wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toepassing van filters, bijsnijden of wijzigingen van welke aard dan ook. Lea Verbruggen Fotografie geeft de klant toestemming om het formaat van foto's te wijzigen voor internetgebruik.

 

15. KLANTGEBRUIK. 

De klant zal de fotografische afdrukken, inclusief digitale bestanden, uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen binnen deze algemene voorwaarden. De afdrukken van de klant zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden ingediend voor wedstrijden of worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lea Verbruggen Fotografie. Verder staat de klant geen reproducties toe door niet-kopers. Extra prints kunnen worden gekocht bij derden of Lea Verbruggen Fotografie. Lea Verbruggen Fotografie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen, telefoons, tablets of ontevredenheid over afdrukken die door een ander dan door Lea Verbruggen Fotografie geleverd worden.

 

16. SOCIALE MEDIA. 

De klant kan links naar web-/blogposts en albums op sociale media delen door gebruik te maken van de deelfuncties en verspreiding van directe links. De klant zal de foto's niet kopiëren, downloaden, screenshots maken of op een andere manier vastleggen. Klanten mogen Lea Verbruggen Fotografie benoemen in het bijschrift van alle foto's die zijn geüpload naar sociale-mediawebsites en -profielen.

 

17. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID. 

Als Lea Verbruggen Fotografie niet in staat is de diensten uit te voeren als gevolg van ziekte, noodgeval, brand, ongeval, staking, overmacht of oorzaken buiten de controle van Lea Verbruggen Fotografie, zullen Lea Verbruggen Fotografie en de klant er alles aan doen om de fotosessie opnieuw te plannen. Als er geen nieuwe planning kan worden overeengekomen, zal Lea Verbruggen Fotografie het voorschot teruggeven aan de klant en is deze niet verder aansprakelijk. Verder, als Lea Verbruggen Fotografie niet in staat is om fotografisch materiaal te leveren als gevolg van technologische storingen, inclusief maar niet beperkt tot camera en verwerking, of anderszins verloren of beschadigd raakt buiten de schuld van Lea Verbruggen Fotografie, is de aansprakelijkheid van Lea Verbruggen Fotografie beperkt tot de teruggave van alle bedragen die door de klant aan Lea Verbruggen Fotografie zijn betaald. De aansprakelijkheidslimiet voor gedeeltelijk verlies van digitale media/originelen is een evenredig bedrag van de verloren blootstellingen op basis van het totale aantal originelen.

 

18. KLACHTEN

De klanten zijn verplicht om klachten over facturen binnen 7 werkdagen en producten  binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de fotografen. Klachten tijdens de sessie dienen direct kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, of schadeloosstelling.

De reactietermijn van de fotografe bedraagt 5 werkdagen, zij probeert zo spoedig mogelijk een gepaste oplossing te vinden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

19.PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De fotografen zullen nooit de persoonsgegevens zoals bij hun bekend openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij partijen schriftelijk anders hebben afgesproken.

boeking

Pas na het invullen van het boekingsformulier, een overeengekomen datum en de tussen de fotografe en de klant en de (aan) betaling staat de boeking vast. Bij het invullen van het boekingsformulier, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

 

annulering

Bij annulering door de klanten worden er annuleringskosten in rekening gebracht ter compensatie van misgelopen inkomsten en ter vergoeding van al gemaakte kosten. De klanten zijn dan de aanbetaling verschuldigd. Deze wordt niet gerestitueerd.

De klant heeft het recht om 1 x de sessie te verzetten binnen 30 kalenderdagen zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Nabewerking

Na de sessie gaat de fotografe de foto's selecteren en bewerken, dit neemt enige tijd in beslag. Het selecteren is een nauwkeurig proces waarbij de fotografe alles in afweging neemt (compositie, belichting expressie enz). Na de selectie wordt elke foto bewerkt.

De klant krijgt een galerij met alleen deze foto's en het is niet mogelijk om de andere foto's te zien danwel te bemachtigen.

 

Betaling sessie

De factuur/aanbetaling dient voldaan te zijn zoals aangegeven danwel afgesproken met de fotografe.

 

Betaling Producten

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoboekjes, cadeaubonnen, enz. worden besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling. Wanneer fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleur-bewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

 

Auteursrecht van de Foto's

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotografe. Bij aanschaf van de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant alleen het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het gebruik van de bestanden door derden op wat voor manier dan ook is verboden.

 

PUBLICATIE

Lea Verbruggen Fotografie behoudt zich het recht om elke foto te gebruiken in elke vorm zij wenst, zoals bijvoorbeeld marketing, adverteren, reproduceren en anders, tenzij de klant voorafgaand aan de sessie middels het boekingsformulier kenbaar maakt dit niet te willen. Bij aanschaf van de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant alleen het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het gebruik van de bestanden door derden op wat voor manier dan ook is verboden tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de fotografe Lea Verbruggen.

 

Privacy & Persoonsgegevens

 Lea Verbuggen Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens, zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer openbaar maken of doorgeven aan derden tenzij dit vooraf overlegd is met en goedgekeurd door de klant. 

 

refferal / giftvoucher

De nieuwe klant moet de naam van de referral invullen op het boekingsformulier.

De bestaande klant krijgt de E-giftvoucher wanneer de nieuwe klant de betaling van zijn/ haar shoot heeft voldaan.

De giftvoucher is 1 jaar geldig

De giftvoucher is niet inwisselbaar voor geld

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en Lea Verbruggen Fotografie behoudt het recht daartoe.

Blijf je na ingaan van de wijzigingen de giftvoucher gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde voorwaarden.

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de giftvoucher neem dan even contact met ons op.

De korting/giftvoucher kan niet gebruikt worden in combinatie met andere kortingen/ aanbiedingen.